HYVÄ TYÖNANTAJA - TUTUSTUMISPAKETIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (6.11.2014)

1. SOPIJAPUOLET

Tätä sopimusta sovelletaan Variantti Oy:n (Y-tunnus 2375591-6) ja sen asiakkaiden välisessä sopimussuhteessa, joka koskee asiakkaan oikeutta käyttää Hyvä Työnantaja – verkkopalvelua esittelevää Hyvä Työnantaja - Tutustumispakettia. Hyvä Työnantaja – verkkopalvelun kaupallinen sopimusvastuu on Variantti Oy:llä, joka voi sopia Hyvä Työnantaja – verkkopalvelun käytöstä asiakkaan kanssa yksin. Variantti Oy myy palveluja vain oikeushenkilöille. Palvelua ei myydä kuluttajakaupassa.

2. MÄÄRITELMIÄ

"Hyvä Työnantaja - verkkopalveluilla" (jatkossa Palvelu) tarkoitetaan Variantti Oy:n markkinoimaa ja Mediatuotanto Mindcom Oy:n teknisesti ylläpitämää Hyvä Työnantaja - verkkopalvelua, jonka käyttäminen (esim. pääsy, kyselyyn vastaaminen, raportoinnin poimiminen, katselu ja selailu) ovat mahdollista tämän sopimuksen nojalla. Verkkopalveluja tai sen osia voivat olla verkkojulkaisut, verkkokyselyjä välittävät palvelut ja muut vastaavat palvelut.

"Hyvä Työnantaja - Tutustumispaketti" (jatkossa Tutustumispaketti) tarkoitetaan Palvelua esittelevää Aineistoa, jonka käyttäminen (esim. Tutustumispaketin kysymyspaletti ja raporttimallit) ovat mahdollista tämän sopimuksen nojalla.

"Asiakas" (jatkossa Tilaaja) juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Hyvä Työnantaja - Tutustumispakettia omaan tarpeeseen.

"Palveluntarjoajalla" (jatkossa Palveluntarjoaja) tarkoitetaan Palvelun lisäpalvelujen ja Palvelun markkinoinnin ja myynnin vastuuryitystä Variantti Oy:tä.

"Aineistolla" (jatkossa Aineisto) tarkoitetaan Palvelussa ja Tutustumispaketissa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten Menettelyä, Psykososiaalista Menettelyä, kysymyssarjoja, kyselyitä, artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, julkaisuja, graafisia esityksiä, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan tai Tilaajan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

"Hyvä työnantaja – kyselytutkimus" (jatkossa Menettely) tarkoitetaan Palvelun sisältämää kyselypatteristoa ja kyselyssä syntyvää empirian analyysimenettelyä. Kysymyspatteristo on tietty rajattu kokonaisuus kysymyksiä ja niiden vastausvaihtoetoja. Analyysimenettely on tietty rajattu tapa käsitellä kyselyn vastauksia ja raportoida niitä. Menettelyn on kehittänyt Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Menettelyn on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja Työelämän kehittämisohjelma – Tykes.

"Hyvä työnantaja – Psykososiaalinen kyselytutkimus" (jatkossa Psykososiaalinen Menettely) tarkoitetaan Palvelun sisältämää kyselypatteristoa ja kyselyssä syntyvää empirian analyysimenettelyä. Kysymyspatteristo on tietty rajattu kokonaisuus kysymyksiä ja niiden vastausvaihtoetoja. Analyysimenettely on tietty rajattu tapa käsitellä

kyselyn vastauksia ja raportoida niitä. Psykososiaalisen Menettelyn on kehittänyt Variantti Oy. Tilaajan ja Variantti Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

3. TILAUS JA SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tilaaja tilaa Tutustumispaketin Hyvä Työnantaja – verkkopalvelun kautta tai suoraan Palveluntarjoajalta. Tilaajan taholta sopimus tulee voimaan, kun Tilaaja on hyväksynyt tämän sopimuksen Hyvä Työnantaja – verkkopalvelussa tai muulla hyväksyttävällä kirjallisella tavalla.

4. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

4.1 Tilaajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Tilaajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

Tilaajalla on oikeus käyttää Tutustumispakettia tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Ainoastaan olemassa olevalla juridisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Tilaajaksi. Tilaajaksi rekisteröityminen edellyttää Tilaajan yhteyshenkilöksi rekisteröityjältä lisäksi virka- tai työsuhdetta siinä organisaatiossa, jonka nimissä hän Tuotepaketin tilaa.

Tilaaja sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Tuotepaketin Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Tilaaja vastaa siitä, että Tilaaja ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä edelleen Tuotepaketin tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan Aineiston käyttöoikeuteen liittyvistä em. tuottamistaan riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

Tutustumispaketti sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Tutustumispaketin Aineisto ja Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Tilaaja ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Tutustumispakettia tai sen osaa, ellei siitä ole erikseen sovittu Palveluntarjoajan kanssa kirjallisesti.

Tilaaja on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Tilaaja on loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Tilaaja tai hänen valtuuttamansa luonnollinen tai juridinen henkilö ei saa sisällyttää Tutustumispakettia tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka käyttää Tutustumispakettia ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Tilaajan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajan Tilaajan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

4.2 Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Tilaajan ilmoittamien tietojen oikeellisuus ja Tutustumispaketin käyttöön liittyvät Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Tutustumispaketti parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Tutustumispaketin sisältöä.

Palveluntarjoaja vastaa Tutustumispakettiin itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta.

Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Tilaajalle aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Tutustumispaketin virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

5. TUTUSTUMISPAKETIN HINNAT/MAKSUT

Tutustumispaketti on maksuton. Voimassa olevat Tutustumispaketin toimituksen muut erityisehdot on nähtävillä Variantin sivustolla (http://www.variantti.fi/), Palvelun Tutustumispaketin tilaustoiminnon yhteydessä ja tarpeen mukaan myös muussa yhteydessä.

6. TIETOSUOJA

6.1. Tietojen käsittely
6.1.1 Tietojen rekisteröinti

Tilaajien tiedot on tallennettu Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Variantti Oy, Länsi-Louhenkatu 35, 08101 Lohja. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Variantti Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Variantti Oy, PL 65, 08101 Lohja. Täydellinen rekisteriseloste löytyy osoitteesta: http://www.variantti.fi/fi/rekisteriseloste

6.1.2 Tietojen käyttö ja luovuttaminen

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin.

Palveluntarjoaja ei luovuta Tilaajan tietoja ulkopuoliselle taholle.

6.1.3 Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

Henkilötiedot säilytetään ainakin Tilaajasuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta Tilaajasuhteen päättymisestä.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

6.2 Tilaajan oikeudet
6.2.1 Kielto-oikeus

Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

6.2.2 Tarkastusoikeus

Tilaajalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa *Asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

6.3 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Tilaaja antaa Palveluntarjoajalle yksiselitteisen suostumuksen tässä kohdassa ja Palvelua koskevassa rekisteriselosteessa (kts. myös rekisteriseloste) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn.

7. OIKEUDET AINEISTOON

7.1 Palveluntarjoajan tuottama Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Palveluntarjoajan tuottaman Tutustumispaketin ja sen Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet - liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

9. SOPIMUKSEN PURKU

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan.

10. SOPIMUKSEN SIIRTO

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja tarpeellisilta osin Palvelun tekniselle ylläpitäjälle. Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

11. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Mikäli Tilaaja ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan.

12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa kaksi vuotta Tutustumispaketin toimituksesta.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Tutustumispaketin ja sen mukana tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.